Helse

Spesialisert helseeiendom er et satsingsområde for Linstow. Vi har mange års driftserfaring fra helsehus og jobber med flere nye prosjekter der eiendom blir spesialtilpasset fremtidens behov og tjenester.

Linstow eier i dag Romerike Helsebygg Lillestrøm og er største aksjonær i Helsehusene i Fredrikstad. Dette er kombinerte helsehus der helsetjenester fra kommune, fylke, spesialisthelsetjeneste og private helseaktører er samlokaliserte. Slike kombinerte helsehus danner et naturlig helseknutepunkt i sin region og bidrar til å gjøre helsetjenester lettere tilgjengelig for innbyggerne.

Vi jobber med å videreutvikle helsehusene i vår portefølje, og jobber med flere nye helsehusprosjekter. Fremtidens helsehus vil være mer fleksible, inneholde mer teknologi og være spesialtilpasset for å skape innovasjon og fremme tjenesteeffektivitet.

Våren 2018 ble «ROM for Frivillighet» etablert som et samarbeid mellom Røde Kors Akershus, Skedsmo kommune og Linstow. Ideen bak prosjektet er å sambruke fellesarealer og lokaler som står ledige utenfor kjernetid og la frivilligheten bruke disse uten kostnad til helsefremmende ideelt arbeid. Pilotprosjektet gjennomføres i Romerike Helsebygg som har sentral beliggenhet rett ved Lillestrøm stasjon, og samarbeidet bidrar derfor til at frivillige aktiviteter kan gjennomføres mer sentralt. Tilgjengelighet er viktig både for rekruttering av frivillige og for å nå de som er i målgruppen for aktiviteten. I Linstow tror vi koordinert frivillighet vil kunne være en større bidragsyter innen helse i fremtiden og gjennom dette pilotprosjektet vil vi over tid kunne se på hvilke områder næringslivet, det offentlige og ideelle organisasjoner kan samarbeide tett med mål om økt bærekraft innenfor de forskjellige deler av velferdstilbudet.

Økt innovasjon og nytenkning i eldreomsorgen vil være avgjørende fremover og uten et godt og fordomsfritt samarbeid mellom det offentlige, ideelle organisasjoner og langsiktige private aktører vil ikke samfunnet makte å håndtere de store utfordringene som eldrebølgen vil medføre. Linstow jobber med et utvidet helsefokus også i et byutviklingsperspektiv. Vi jobber langsiktig med å utvikle nye boformer og ser på hvordan nye bydeler kan utformes for at hver enkelt av oss skal kunne mestre bedre og bo i vårt eget hjem, så lenge som mulig. Forskning viser at selvstendige og tilrettelagte boliger ikke er nok, vi trenger møtesteder og fellesfunksjoner lokalt som bidrar til rekreasjon og møter. Dette krever at vi nytenker fellesfunksjonene i et område slik at de bidrar til felles glede for alle som skal bo og leve der. Vi leter etter løsninger som kan romme flere generasjoner og flere funksjoner. Innovasjon på eiendomssiden er krevende og det er avgjørende at aktører med ulike roller involveres og forplikter seg til å bidra mot felles mål, allerede tidlig i prosessen. Vi jobber med dette.

Vi er stolte av å samarbeide med SINTEF i dette innovasjonsprosjektet om fremtidsrettet stedsutvikling. Foreløpig har RFF Oslofjordfondet tildelt forskningsmidler for et forprosjekt, men vi jobber for å få til et større innovasjonsprosjekt.