Vår miljøoppfordring

Vi klarer selvsagt ikke å realisere våre miljøambisjoner alene. Vi trenger hjelp fra alle våre samarbeidspartnere for å lykkes. Derfor har vi noen klare miljømessige oppfordringer og utfordringer til våre valgte samarbeidspartnere.

Våre leietakere:

 • Krever du rehabilitering av lokaler hvor ressursbruken er unødig høy i forhold til det reelle rehabiliteringsbehovet, veileder vi deg til å velge ressursbesparende løsninger.
 • Der hvor vi har identifisert god lønnsomhet, inviteres du som leietaker til et samarbeid om ulike miljøtiltak og deling av gevinsten. 

Våre medinvestorer:

 • Det forutsettes at du som medinvestor anerkjenner vårt verdigrunnlag for vår miljøerklæring og våre miljøambisjoner.
 • Det forusettes at du som medinvestor anerkjenner at høy miljøkvalitet har betydning for andrehåndsverdien, attraktiviteten for leietakerne, og tilslutning fra ulike premissgivere.

Våre operatører:

 • At miljøansvarlig kontaktperson er utnevnt
 • At det er etablert rutiner for opplæring og miljøriktige arbeidsmåter for ansatte som har arbeidsoppgaver som påvirker miljøet.
 • Minimum en årlig gjennomgang av samarbeidet oss i mellom som omfatter:

  • Utvikling av miljøindikatorer det er besluttet å følge opp. 
  • Gjennomgang av gjennomførte tiltak i siste periode.
  • Gjennomgang av tiltak for kommende periode.

Våre leverandører:

 • Alle våre krav og miljøambisjoner inkluderes i prosjektenes tilbudsdokumenter.
 • Før oppstart av et prosjekt foretas en gjennomgang av våre krav og ambisjoner med valgt entreprenør for å sikre en felles miljøforståelse.
 • Blant de gjennomgående kravene er:

  • Materialer med lang levetid og god miljødokumentasjon skal benyttes
  • Det er ikke tillatt å benytte produkter som inneholder skadelige stoffer – spesifisert i A20-listen (BREEAM -NOR).

 • I alle våre tilbudsdokumenter krever vi at våre leverandører:

  • Oppgir eventuelle miljøsertifiseringer – alternativt beskriver selskapets miljøpolicy.
  • Oppgir hvem som er selskapets miljøansvarlige kontaktperson.