Våre miljøresultater

Hotell

På tre år klarte vi å redusere det totale energiforbruket på 10 hoteller i Baltikum og Russland med 8 millioner kWh. Et resultat som tilsvarer ca. 8 millioner omganger med vaskemaskinen. Vannforbruket ble redusert med 2 millioner liter fra 2012 til 2013 som tilsvarer 12 500 fylte badekar. Energiforbruket ved fem av hotellene ble redusert med hele 39 prosent pr. overnatting.

Vi gjennomfører tiltakene i to faser. Første fase handler om å foreta ulike målinger, bevisstgjøring av personell og aktiv veiledning. I fase to investerer vi i styringssystemer, teknisk utstyr og tetting/isolering. Investeringen blir tilbakebetalt gjennom lavere energiforbruk og enklere drift.

Radisson Blu Hotel Elizabete

Kjøpesentre

For de seks kjøpesentrene vi forvalter i Baltikum reduserte vi energiforbruket med 39 millioner kWh over fem år, noe som tilsvarer jorden rundt med 5 500 elbiler. Det årlige energiforbruket per kvadratmeter  ble redusert med 32 prosent. Samlet reduksjon i CO2-utslipp ble på hele 11.465 tonn. Det tilsvarer over 90 000 flypassasjerer på strekningen Oslo-Riga. 

Kjøpesentret Ülemiste i Tallinn ble bygget i 2004, men har i 2013 og 2014 gjennomgått en betydelig oppgradering og utvidelse. Den utvidete delen av Ülemiste er det første BREEAM-sertifiserte kjøpesenteret i Baltikum.

Ulemiste i Estland

Byutvikling

Byutviklingsprosjektet i Bjørvika i Oslo har høye miljøambisjoner for hele området og hvert enkelt bygg. Oslo S. Utvikling (OSU) hvor Bane NOR Eiendom, Entra og Linstow eier 1/3 hver, står for en vesentlig del av utviklingen i Bjørvika. Eierne i  OSU så tidlig områdets potensial som et knutepunkt. Utbyggingen omfatter boliger til ca. 3 000 mennesker, og over 10 000 arbeidsplasser. I følge Trafikkøkonomisk Institutt (TØI) halveres klimautslippene i Bjørvika sammenlignet med normal spredning av kontor og boliger i Oslo

Byutviklingsprosjektet i Bjørvika har blitt et uttrykk for moderne bykultur med fokus på miljøvennlige løsninger, og som ble kronet med Cityprisen i 2013. Området vil få Norges største sykkelparkering.

I Barcode rekken blir byggene oppvarmet med fjernvarme, mens kjølingen skjer fra lokal sjøvannbasert varmepumpe.. Vi har grønne tak på halvparten av byggene. Det er utarbeidet et overordnet miljøoppfølgingsprogram med krav om klimaregnskap for alle byggene.

Barcode

Næringsutvikling

På vegne av Flesland Business Park (BLU), hvor Linstow eier 50 prosent, skal vi utvikle en næringspark på 200 000 kvm med høye miljøambisjoner.

Flesland Business Park er valgt ut som pilot i forbindelse med etableringen av en norsk versjon av BREEAM Communities. Det betyr at alle byggene i næringsområdet vil minst få klassifiseringen BREEAM "Very Good".

BREEAM Communities er et rammeverk for å vurdere sentrale miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftmål for større områdeutviklinger. Ved å fokusere på bærekraft allerede i startfasen, oppnår man de mest kostnadseffektive løsningene som samtidig gir en høy miljøgevinst.

Her er noen av tiltakene som gjøres i planleggingen av BLU:

  • Miljøundersøkelser på tomten og spesielt fokus på gjenvinning av stein, jord og trær.
  • Forurensede masser skal renses og gjenvinnes på stedet. 
  • Etablering av energistrategi for hele området.
  • Involvering av lokalbefolkningen i forbindelse med planlegging av tilbud i nærområdet som parker og turstier. 
Flesland Business Park